banner thumb

Thông Tin Đầu Tư

Bảo lãnh trong bán nhà ở hình thành trong tương lai

(Xây dựng ) – Bộ Xây dựng vừa phúc đáp Tập đoàn Vingroup – Công ty cổ phần và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về đề nghị hướng dẫn áp dụng các quy định pháp luật về bảo lãnh trong bán nhà ở hình thành trong tương lai.


Theo Bộ Xây dựng:

Về việc thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán: kể từ ngày 01/7/2015 khi Luật Kinh doanh bất động sản 2015 đã có hiệu lực thi hành, trước khi bán nhà ở hình thành trong tương lai chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định tại Khoản 2 Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản. Nội dung thông báo thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản.

Về thời điểm phải có bảo lãnh ngân hàng: theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 của Luật Kinh doanh bất động sản, sau khi chủ đầu tư đã thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, thì trước khi bán nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng.

Về việc Ngân hàng bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng

Theo quy định tại Điều 56 của Luật Kinh doanh bất động sản, chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng, đồng thời chủ đầu tư có trách nhiệm gửi bản sao hợp đồng bảo lãnh cho bên mua, bên thuê mua khi ký kết hợp đồng mua, thuê mua. Về hình thức và nội dung của hợp đồng bảo lãnh, thủ tục thực hiện bảo lãnh, đề nghị Công ty liên hệ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Về thời hạn của hợp đồng bảo lãnh:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 của Luật Kinh doanh bất động sản, hợp đồng bảo lãnh có thời hạn cho đến khi nhà ở được bàn giao cho bên mua, bên thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Về thời điểm phát sinh hiệu lực của chứng thư bảo lãnh, đề nghị Công ty liên hệ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Đối Tác

  • DonaCoop
  • KEPPEL LAND
  • VinaCapital
  • Yên Bình
  • MB Bank
  • AECOM
  • Nikken Sekkei
  • CBRE
  • GHD